Thiết Kế Website Chuyên Nghiệp Cho Doanh Nghiệp

Website phục vụ thông tin cho cả Công đoàn Tỉnh Bắc Kan

Bắc Kạn là tỉnh miền núi, trong quá trình xây dựng và phát triển có biến động do sáp nhập, phân lại địa giới hành chính cho phù hợp với từng giai đoạn lịch sử. Tuy có thời gian được sát nhập vào tỉnh Thái Nguyên thành tỉnh Bắc Thái, rồi huyện Ngân Sơn, Ba Bể có thời kỳ được phân về trực thuộc tỉnh Cao Bằng, nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn của tỉnh Bắc Kạn cũng vượt lên mọi khó khăn, thử thách, vững vàng đứng trên lập trường của giai cấp công nhân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Trong quá trình hoạt động, Công đoàn Bắc Kạn đã phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã chú trọng tập hợp, đoàn kết, tổ chức, giáo dục công nhân viên chức lao động khắc phục mọi khó khăn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong mọi giai đoạn cách mạng của dân Ngay từ những ngày đầu khi mới ra đời, đội ngũ công nhân viên chức lao động tỉnh Bắc Kạn đã phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam, luôn đấu tranh quyết liệt với bọn thực dân, đế quốc để bảo vệ quyền sống và chống mọi áp bức bất công. Từ khi có Đảng lãnh đạo và đội ngũ công nhân viên chức lao động có tổ chức công đoàn là người đại diện bảo vệ quyền lợi của mình thì truyền thống đó càng được phát huy hơn bao giờ hết. Đội ngũ công nhân lao động của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng đã có nhiều hoạt động phong phú, cùng với nhân dân các dân tộc trong tỉnh đấu tranh giành chính quyền trong cách mạng tháng 8 năm 1945 và là một trong những địa phương giành chính quyền từ tay thực dân, phong kiến sớm nhất cả nước. Ngay sau ngày giành chính quyền đội ngũ công nhân viên chức lao động của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tích cực cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng Bắc Kạn thành khu căn cứ địa cách mạng, nơi các cơ quan Trung ương của Đảng và Chính phủ đóng đại bản doanh để lãnh đạo cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân ta chống cuộc xâm lược lần thứ 2 của thực dân Pháp, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện biên Phủ giải phóng hoàn toàn miền Bắc. Tiếp sau đó đội ngũ công nhân viên chức lao động của tỉnh đã sát cánh cùng với giai cấp công nhân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng đã phát huy truyền thống anh hùng cùng với toàn dân tộc anh dũng chiến đấu, chi viện sức người sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam và đánh thắng 2 cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ góp phần vào giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới, nhất là từ sau khi được tái lập tỉnh, đội ngũ công nhân viên chức lao động trong tỉnh đã phát huy tinh thần cách mạng tiến công, khắc phục mọi khó khăn, cùng với nhân dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương, cùng cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội hướng tới mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh. Trong qua trình hoạt động của mình các cấp công đoàn đã phát huy sức mạnh và truyền thống anh hùng của giai cấp công nhân Việt Nam, luôn thực hiện tốt 3 chức năng của tổ chức Công đoàn, đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho công nhân viên chức lao động lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Đảng, với tổ quốc và nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Coi trọng chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Luôn quan tâm đến việc thực hiện chế độ chính sách có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động như tiền lương, tiền thưởng, đời sống, việc làm, việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Động viên công nhân viên chức lao động phát huy tinh thần làm chủ, lao động và lao động sáng tạo để làm ra nhiều của cải cho xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển nhanh và bền vững. Các cấp công đoàn đã năng động, sáng tạo, vận dụng các hình thức hoạt động phong phú, đa dạng phù hợp với trình độ người lao động và điều kiện cụ thể của địa phương để tổ chức phong trào. Liên đoàn Lao động tỉnh đã thường xuyên đi sâu đi sát cơ sở, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng được đội ngũ cán bộ công đoàn vừa có trình độ, vừa có lòng nhiệt tình, Không ngại khó khăn, gian khổ luôn gần gũi người lao động để động viên công nhân viên chức lao động phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Quá trình tổ chức, vận động công nhân viên chức lao động phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, tổ chức công đoàn đã làm tốt vai trò của mình trong việc động viên công nhân viên chức lao động phát huy tinh thần làm chủ, đẩy mạnh quá trình sản xuất và công tác, không ngừng tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, sản suất kinh doanh có hiệu quả cao, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân viên chức lao động.

Website phục vụ thông tin cho cả Công đoàn Tỉnh Bắc Kan - Congdoanbackan đã tin tưởng và hợp tác với CVG phát triển website mang tính thương hiệu cho công ty.