Thiết Kế Website Chuyên Nghiệp Cho Doanh Nghiệp

Công ty cổ phần xây dựng và quản lý công trình giao thông

Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236 tiền thân là Phân Khu quản lý đường bộ 236 được thành lập theo quyết định số 936 QĐ/TCCB-LĐ ngày 03 tháng 6 năm 1992 của Bộ Giao thông Vận tải với nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông đường bộ, sửa chữa thường xuyên, trung tu và đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến quốc lộ được giao.

              Năm 1998 theo quyết định số 473/1998/QĐ/TCCB-LĐ ngày 25 tháng 03 năm 1998 của Bộ Giao thông Vận tải chuyển đơn vị sự nghiệp kinh tế: Phân khu quản lý đường bộ 236 thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích và đổi tên thành Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 236 với ngành nghề kinh doanh chủ yếu quản lý, khai thác duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng đường bộ, sửa chữa lớn và xây dựng cơ bản nhỏ, đảm bảo giao thông khi thiên tai, địch họa xẩy ra trên địa bàn có đường quản lý đi qua ...

                Ngày 21/11/2005, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 4413/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 236 thành Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236 với vốn điều lệ được xác định là: 13.735.000.000 đồng. Trong đó: cổ phần nhà nước: 332.000 cổ phần chiếm 24,17% vốn Điều lệ; Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp chiếm 55,83% vốn Điều lệ tương đương với 766.800 cổ phần; Cổ phần bán đấu giá công khai: 274.700 cổ phần chiếm 20% vốn Điều lệ với giá bán khởi điểm 10.000 đồng/1 cổ phần. Sau khixác định lại phần vốn nhà nước tại thời điểm chuyển sang cổ phần sau khi công ty trả lại phần vốn lưu động cho nhà nước, Bộ Giao thông vận tải đã có quyết định số 1181/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 5 năm 2006 điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty CP QL và XDCTGT 236 là 11.235.000.000 đồng tương đương 1.123.500 cổ phần trong đó cổ phần nhà nước: 334.300 cổ phần chiếm 29,8% vốn Điều lệ; Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 766.800 cổ phần chiếm 68,2% vốn Điều lệ; Cổ phần bán đấu giá công khai: 22.400 cổ phần chiếm 2% vốn Điều lệ. Ngày 29/09/2006 Công ty chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100109561 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Công ty cổ phần xây dựng và quản lý công trình giao thông - Jsc236 đã tin tưởng và hợp tác với CVG phát triển website mang tính thương hiệu cho công ty. Xem chi tiết nhiều mẫu website tại CVG.